1

Danh sách học sinh đã học IELTS tại SET đạt điểm cao

Gửi Email bài này

Họ tên

Listening

Reading

Writing

Speaking

Overall

Dang Thien Anh

8.5

8.5

8.0

8.0

8.5

Lac Can Phat

7.0

6.5

7.0

7.0

7.0

Giang Quang Tuan

7.0

6.5

7.0

7.0

7.0

Dang Thieu Son

7.5

8.5

7.0

8.0

8.0

Nguyen Hong Minh Duc

6.5

7.5

7.0

6.0

7.0

Nguyen Tran Nhu Hoa

6.5

7.0

6.0

8.0

7.0

Nguyen Hoan Le Minh

6.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Nguyen Thi Hoai Phuong

7.5

7.5

7.0

7.0

7.5

Tran Van Bach

8.5

8.0

7.0

8.0

8.0

Nguyen Thuy Minh Chau

6.5

7.5

6.5

6.5

7.0

Duong Ngoc Tram

6.0

7.5

7.0

7.0

7.0

Truong Duc Cuong

7.5

8.0

5.5

7.0

7.0

Ngoài ra số học sinh học tại SET đạt điểm 6.5 chiếm tỉ lệ khá cao, chúng tôi sẽ công bố kết quả vào những lần tiếp theo.

 

Đóng