Chính Sách Về Nhà Cư Ngụ (Homestay) – Bộ Giáo Dục và Huấn Nghệ New South Wales (NSW DET)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 22/11/2010. Đăng trong Tìm chỗ trọ. Lượt xem : 6222

Học sinh tiểu học từ Mẫu Giáo đến lớp 4 phải sống với phụ huynh. Học sinh tiểu học ở lớp 5 hoặc 6 có thể sống với phụ huynh hoặc thân nhân trực hệ đã được chấp thuận bởi Bộ Di Trú và Quốc Tịch (DIAC).

 • Học sinh các lớp 7 và 8 phải ở với thân nhân đã được chấp thuận.
 • Học sinh lớp 9 đến lớp 12 có thể sống với phụ huynh, thân nhân đã được chấp thuận hoặc ở Nhà Cư Ngụ (Homestay) Bộ Di Trú và Quốc Tịch (DIAC) yêu cầu những người có chiếu kháng (visa) học sinh dưới 18 tuổi phải hoặc là:

1. sống với phụ huynh hoặc thân nhân thích hợp (như đã được định bởi DIAC). Phụ huynh có thể đi theo con cái, thông thường bằng chiếu kháng dành cho người giám hộ (guardian visa), hoặc phụ huynh có thể đề cử một thân nhân trên 21 tuổi và có hạnh kiểm tốt. Người thân nhân này phải cung cấp giấy kiểm chứng của cảnh sát và bằng chứng về quan hệ trong gia đình thẳng lên Tòa Đại Sứ Úc / Tòa Lãnh Sự Úc để được phê chuẩn. Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của thân nhân phải được cung cấp trong Đơn Xin cho Trung Tâm Du Học Sinh (ISC) đồng thời phụ huynh và thân nhân điền đơn Người Giám Hộ/ Người Chăm Sóc (Guardian / Carer form). Học sinh phải sống với thân nhân này.
 

HOẶC LÀ
2. sống theo sự sắp xếp đã được chấp thuận bởi cơ sở cung cấp dịch vụ giáo
dục. Phụ huynh phải yêu cầu Bộ Giáo Dục và Huấn Nghệ NSW sắp xếp
Nhà Cư Ngụ (Homestay).
Trung Tâm Du Học Sinh (ISC) sau đó sẽ cấp Thư Xác Nhận về Sự Sắp Xếp Phúc Lợi
và Chỗ Ăn Ở Thích Hợp (Confirmation of Appropriate Accommodation and
Welfare Arrangements, CAAW) cho chiếu kháng của học sinh. Nếu như thư xác
nhận của CAAW được cấp, học sinh phải sống chỗ Nhà Cư Ngụ (Homestay) đã
được chấp thuận bởi Bộ Giáo Dục và Huấn Nghệ NSW.
Các gia đình với dịch vụ Nhà Cư Ngụ (Homestay) phải:

 • Được đăng ký với một Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Nhà Cư Ngụ (Homestay Provider) bằng một hợp đồng với Bộ Giáo Dục và Huấn Nghệ NSW (NSW DET),
 • Đồng ý cho việc Kiểm Tra Làm Việc với Trẻ Em (Working with Children Checks, WWCC) đối với tất cả các người lớn cư ngụ trong nhà này.
 • Hội đủ mọi yêu cầu, như đã được kê ra trong tờ Thông Tin Nhà Cư Ngụ dành cho Phụ Huynh (Homestay Information for Parents).
 • Đồng ý nhận trách nhiệm của một người giám hộ/ người chăm sóc cho học sinh dưới 18 tuổi, như đã được kê ra trong đơn dành cho Người Giám Hộ/ Người Chăm Sóc của Nhà Cư Ngụ (Homestay Guardian / Carer).

Nhà Cư Ngụ (Homestay) chỉ được sắp xếp cho học sinh thôi. Phụ huynh hoặc thân nhân viếng thăm phải tự sắp xếp chỗ cư ngụ riêng.
Phụ huynh của học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có thể xin được phê chuẩn cho con của họ sống với thân nhân xa hoặc là bạn bè của gia đình nếu như họ có mối quan hệ với gia đình. Những hộ này được xem như là Nhà Cư Ngụ Được Phụ Huynh Đề Cử (Parent Nominated Homestays) và phải hội đủ các yêu cầu giống như homestay. Vì lợi ích trong việc phát triển về ngôn ngữ của học sinh, xin đề nghị cho học sinh sống với gia đình nói tiếng Anh.
Để có được sự chấp thuận, gia đình được đề cử phải hội đủ tất cả các yêu cầu của một nơi homestay có đăng ký như đã nêu trên. Thủ tục dưới đây cần phải thực hiện và mất từ 4 đến 6 tuần lễ để hoàn tất:

 • Phụ huynh đề cử gia đình trên đơn xin hoặc điền đầy đủ đơn Nhà Cư Ngụ ĐượcPhụ Huynh Đề Cử (Parent Nominated Homestay), có sẵn tại ISC. Đơn này phải được điền đầy đủ và gửi lại cho ISC. Phụ huynh phải báo cho gia đình này biết về những yêu cầu.
 • Gia đình được đề cử được xem như là một Hộ Cung Cấp Nhà Cư Ngụ (Homestay Provider) cho việc đăng ký. Có thể sẽ có lệ phí đăng ký cho Hộ Cung Cấp Nhà Cư Ngụ (Homestay Provider).
 • Tất cả người lớn (trên18 tuổi) cư ngụ trong nhà sẽ được Kiểm Chứng Làm Việc với Trẻ Em (WWCC) và căn hộ sẽ được xem xét và phải hội đủ tất cả các yêu cầu.
 • Hộ Cung Cấp Nhà Cư Ngụ (Homestay Provider) sẽ gửi một bản báo cáo về căn hộ kèm theo các bản sao của WWCC cho ISC.
 • Nếu hội đủ tất cả các yêu cầu, thì vấn đề nhà cư ngụ (homestay) sẽ được chấp thuận.

 

(theo Bộ Giáo Dục và Huấn Nghệ New South Wales (NSW DET))