1

Cập nhật dạng bài IELTS mới đầu năm 2010

Gửi Email bài này

Part 3:

1. Why do people like to visit a place or travel? What time is best for travelling?

2. Compare the kinds of tourist trips that local people and foreign visitors make within Vietnam.

3. Discuss any disadvantages you think there may be for Vietnam when having a large tourist industry.

 

Cảm ơn bạn Đình Vinh đã cung cấp thông tin giúp chúng ta mô phỏng lại đề thi. Đề thi chi tiết và câu hỏi mở rộng của chủ đề Travel đã có trong tài liệu IELTS B tại SET Education.

Đóng