Cách dùng OTHER/ANOTHER/THE OTHERS

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 45920

Đây là một câu hỏi rất thú vị và những từ này khá phức tạp.

Về cơ bản có hai cách dùng từ ‘other’. Bạn có thể dùng từ này trước một danh từ, giống như một tính từ vậy, ví dụ bạn có thể nói ‘another office’ hay ban có thể dùng nó một mình, giống như một danh từ, thì có thể nói ‘I’ll have another’, và cách dùng trong hai trường hợp này là khác nhau.

Nếu nó được dùng như một tính từ khi đứng trước một danh từ thì chúng ta không thêm chữ -s vào để tạo số nhiều, vì tính từ không có ‘s, vì thế chúng ta nói ‘the other houses’, ‘the other people’, ‘the other political parties’.

Nhưng nếu nó đứng một mình, giống như một danh từ thì chúng ta thêm -s vào để tạo danh từ. Do vậy bạn có thể nói ‘I’ll take this case and you can have all the others’. Hay: ‘This car cost £8,000 and the others cost £10,000 upwards’.

Chúng ta thường dùng ‘the others’ để diễn tả ý ‘the other people’, vì thế chúng ta có thể nói “If you tell Jane, I’ll tell the others” – có nghĩa là Bạn nói với Jane, tôi sẽ nói với những người khác.

Another, đây là một từ có cách viết không theo quy tắc, vì một lý do nào đó mà người Anh viết liền thành một từ. Nó bắt nguồn từ thế kỷ thứ 16, và vì thế không thể quay ngược thời gian để hỏi xem tại sao ngày đó họ lại viết như vậy!

Ngoài ra còn có một điều khác thường nữa với từ ‘another’. Chúng ta có thể dùng từ này trước một danh từ số nhiều đi cùng với một con số.

Vì thế chúng ta có thể nói “I’ll need another three days to finish the work” – Tôi cần ba ngày nữa để hoàn thành công việc, hay “She’s borrowed another £20”.

Đây có thể là do từ chỉ số lượng mặc dù ở số nhiều vẫn thường được coi là một từ số ít trong tiếng Anh, vì thế người ta nói: “£5 is a lot to pay for a cup of coffee”, chứ không nói: “£5 are a lot”.

Tóm lại, với từ ‘other’ – không có -s ở số nhiều nếu nó là tính từ, the other houses; có -s nếu là danh từ số nhiều, I’ll tell the others.

BẢN TIẾNG ANH

Professor Michael Swan answers:
It’s an interesting question. They’re quite complicated, aren’t they? Basically, there are two ways to use other. You can use it before a noun, like an adjective, so you can say: “Another office”, or you can use it alone, just like a noun, you can say “I’ll have another” and they work differently. 

If it’s like an adjective before a noun then you don’t put ‘s’ on the plural because adjectives don’t have ‘s’ – we say the other houses, not the others houses just like we say the big houses, not the bigs houses. So the other houses, the other people, the other political parties. 

But if it’s alone, like a noun, we do put ‘s’ for the plural. So we do say I’ll take this cake, and you can have all the others. Or this car cost £8,000, and the others cost £10,000 upwards. We often use the others to mean “ the other people” so I might say “If you tell Jane, I’ll tell the others” – means the other people. 

Another – that’s just a spelling irregularity – for some reason we write it as one word. Don’t ask me why, it’s just one of those things. It started back in the 16th century, and we can’t go back and ask them about it. There’s one odd thing about another. You can use it before a plural expression with a number. 

So for instance I might say I’ll need another three days to finish the work. Or she’s borrowed another £20. This might be connected with the fact that plural quantities are often treated as singular in English, so we say “£5 is a lot to pay for a cup of coffee.” Not ”£5 are a lot”. 

So, back to other – no ‘s’ in the plural if it’s an adjective, the other houses, ‘s’ if it’s a plural noun, I’ll tell the others.

Theo BBC English