1

Cách dùng ‘look’, ‘see’ và ‘watch’

Gửi Email bài này

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa động từ 'look', 'see' và 'watch' là gì?

Karen Adams trả lời:

Look, See Watch là những động từ dường như có vẻ giống nhau, đều nói về những cách khác nhau khi dùng tới mắt để nhìn.

Tuy nhiên có hai sự khác biệt rất quan trọng, tùy thuộc vào việc bạn chủ định nhìn hay xem và bạn chăm chú tới đâu.

Khi chúng ta nói 'see' chúng ta thường nói về những thứ mình không thể tránh không nhìn thấy, chẳng hạn chúng ta có câu: "I opened the curtains and saw some birds outside" - Tôi kéo rèm cửa sổ và (trông) thấy mấy con chim ở bên ngoài.

Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn/xem/ngắm những con chim đó, mà chỉ là do mở cửa thì trông thấy chúng.

Tuy nhiên khi chúng ta dùng động từ 'look', chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định. Do vậy, có thể nói "This morning I looked at the newspaper" - Sáng nay tôi xem báo, và có nghĩa là tôi chủ định đọc báo, xem báo.

Khi chúng ta 'watch' - theo dõi, xem - một cái gì đó, tức là chúng ta chủ động nhìn nó một cách chăm chú, thường là vì có sự chuyển động trong đó. Ví dụ, "I watched the bus go through the traffic lights" - Tôi nhìn theo/theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ, hay "I watch the movie" - Tôi xem phim. Và ở đây diễn ra ý chúng ta chủ định muốn nhìn, xem, theo dõi, và nhìn một cách chăm chú. Thông thường là có sự chuyển động trong đó.

Khi chúng ta dùng các động từ liên quan tới các giác quan, (nhóm từ 'look', 'see' và 'watch' là các động từ về thị giác) thường có sự khác biệt giữa chủ định và không chủ định, vì thế chúng ta có ví dụ:

- "I heard the radio" - Tôi nghe tiếng radio, trong trường hợp này tôi không chủ định nghe đài, mà tự nhiên nghe thấy tiếng đài, vậy thôi.
- "
I listened to the radio" - tôi nghe radio, ở đây có nghĩa tôi chủ động bật đài lên và nghe đài.

Tương tự chúng ta có ví dụ:

- "I felt the wind on my face" - tôi cảm nhận thấy làn gió trên mặt mình, ở đây hoàn toàn không chủ định nhưng nó tự xảy ra và tôi đã cảm nhận thấy nó.
- "
I touched the fabric" - tôi sờ vào lớp vải, tôi chủ động 'feel the fabric" sờ vào vải để có cảm giác về nó

Điều quan trọng là khi bạn bắt gặp những động từ về các giác quan khác nhau, hãy sắp xếp chúng lại với nhau và thử tìm sự khác biệt giữa những động từ đó.

Nhớ rằng khi bạn nhìn vào các từ tưởng như giống nhau, thì điều quan trọng là hãy tìm hiểu xem sự khác biệt giữa chúng là gì vì về căn bản những từ nay không thể dùng thay thế cho nhau được.

Nhớ rằng 'see' - bạn thực sự không chủ định nhìn, mà tự nó xảy ra trước mắt bạn - thấy, trông thấy; 'look' - bạn chủ định nhìn, xem một cái gì đó; còn 'watch' là chủ định và nhìn/theo dõi/xem một cách chăm chú và thường là vì có sự chuyển động.


Bản tiếng Anh

Gareth Rees:
Well Pia, thank you for asking a question about my favourite topic, food and meals during the day. The expressions you've chosen - lunch, supper and dinner, belong to a larger set which includes words such as breakfast, tea and brunch. I'll be talking about those later. 

The expressions do relate to the time of day that you eat the meal and the type of food and the size of the meal. That's why it can get confusing. 

First of all, breakfast. This is simplest; it's the first meal of the day in the morning. 
In the middle of the day, you might have lunch or dinner. Lunch sounds more informal or more typical, particularly for people who are working. 

In the evening, you might have dinner or supper. I think that people who have a quick lunch in the middle of the day will say they have dinner in the evening and this dinner will be a good meal. 

A supper is usually a light meal and is probably had after a larger dinner has been had in the middle of the day. 

Confused? Well most people see a dinner as a more complete meal. A common lunch in England is a sandwich, but dinner might include soup, meat with vegetables, and then a dessert like apple pie and ice cream. So, dinner is really the main meal and people might have it in the middle of the day or in the evening. Lunch and supper are both light kinds of meal. Lunch is in the middle of the day, supper is in the evening. 

Now I mentioned there are some other meals. We talked about breakfast. Two more words that you could add to your list are brunch and tea. Brunch is a mixture of breakfast and lunch, as you can tell by the sound of the word: 'brunch'. And people usually have brunch as a replacement for both lunch and breakfast. Brunch is usually had at about 11 o'clock. 

And the final word is tea. Now of course this is a drink, like tea and coffee, but it can also be a light evening meal. I think this word is often used in families, particularly with their children. "It's tea time", "It's time for tea!" This means their small evening meal. 

To finish, it is of course unusual to have breakfast, brunch, lunch, dinner, tea and supper all in one day. But let me tell you, not impossible. And from that comment you'll understand that I have the ideal physique and dietary habits for radio and the internet and not for TV. 

Theo BBC's Learning English


Đóng