Cách dùng ALMOST

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 38925

Gareth Rees trả lời:

 

Cảm ơn bạn Jamal với câu hỏi của bạn về các cách dùng từ ‘almost’. Đây là một phó từ với nghĩa là ‘gần’, ‘gần như’, tức là chưa hoàn toàn, hay ‘chưa hẳn’.

 

Vì ‘almost’ là một phó từ, chúng ta dùng từ này để bổ nghĩa cho một động từ và chúng ta thường đặt nó ở trước động từ đó.

 

Ví dụ: ‘I almost finished the exam, but in the end I ran out of time’ – Tôi gần làm xong bài kiểm tra nhưng cuối cùng tôi đã bị hết giờ.

 

Tuy nhiên nếu động từ trong câu là động từ ‘to be’, thì chúng ta đặt ‘almost’ ở đằng sau động từ này.

 

Ví dụ: ‘It is almost 9 o’clock’ – Đã gần 9 giờ rồi.

Một cách dùng nữa của ‘almost’ là như một trạng từ, đó là khi đi cùng với tính từ, chẳng hạn như ‘I am almost ready to leave’ – Tôi sắp sẵn sàng đi bây giờ đây.

Hay như trong ví dụ: ‘He is almost certain to be late’ – Anh ấy gần như chắc chắn là sẽ bị muộn.

Chúng ta cũng có thể dùng ‘almost’ với các từ như every, all, nothing, và no-one.

Đây chính là cách dùng thường gây lẫn lộn cho sinh viên học tiếng Anh mà chúng ta cần chú ý. Sau đây là một số ví dụ:

Almost everyone uses the Internet these days – Hầu như ngày nay người nào cũng dùng internet.

I buy a newspaper almost every day – Gần như ngày nào tôi cũng mua báo.

Almost all of the students passed the exam – Hầu hết mọi sinh viên đều thi đỗ.

I was disappointed because almost no-one came to my art exhibition – Tôi đã thất vọng vì gần như chẳng có ai đến xem triển lãm nghệ thuật của tôi.

There’s almost nothing in the fridge so I’d better go shopping – Gần như chẳng có gì trong tủ lạnh vì thế tốt nhất là tôi nên đi mua sắm.

Thêm nữa, chúng ta có thể dùng ‘almost’ với các cụm từ chỉ thời gian, như trong ví dụ mà tôi đã đưa ra ở trên ‘it is almost 9 o’ clock’, và với các giai đoạn, hay với các khoảng thời gian, hoặc với các số lượng.

Ví dụ: ‘I spent almost three months in New York’ – Tôi ở New York gần 3 tháng.

‘The house I want to buy costs almost two hundred thousand pounds’ – Ngôi nhà tôi muốn mua giá gần 200 ngàn bảng Anh.

Nhân nói tới thời gian, tôi cũng muốn nhắc là chúng ta có thể dùng ‘almost’ với các từ như ‘always’ và ‘never’, nhưng không dùng được với các từ như ‘sometimes’, ‘often’ và ‘occasionally’.

I almost always go to work by bus – Tôi gần như luôn đi làm bằng xe buýt
I almost never go to the theatre – Tôi hầu như chẳng bao giờ đi đến nhà hát

Vậy là tôi đã nói các bạn gần xong về các cách dùng từ ‘almost’, nhưng vẫn còn một điểm rất thú vị nữa cần nhắc tới. Chúng ta có thể dùng ‘almost’ khi muốn so sánh hai điều gì đó rất gần gũi, rất giống nhau.

My pet dog is almost like a member of the family – Con chó của tôi gần như là một thành viên trong gia đình vậy.

Writing to bbclearningenglish.com is almost like having a personal teacher – Viết thư gửi tới trang học tiếng Anh bbclearningenglish.com cũng gần như là có một thầy giáo riêng vậy.

Bản tiếng Anh

A question from Jamal in UAE:

My question is: The uses of ‘almost’.

Gareth Rees answers:

Dear Jamal

Thank you for asking about the uses of ‘almost’, which is an adverb that means ‘nearly’, not

completely’ or ‘not quite’.

As it is an adverb, we use it to modify a verb, and we usually place it before the verb. For

example, ‘I almost finished the exam, but in the end I ran out of time’. However, if the verb is

‘to be’, you put ‘almost’ after it. For example, ‘It is almost 9 o’clock’.

Secondly, we use ‘almost’ with adjectives, such as ‘I am almost ready to leave’. ‘He is almost

certain to be late.’

We also use almost with words like every, all, nothing, and no-one. This is an area that often

confuses students of English so pay attention to these examples.

Almost everyone uses the Internet these days.

I buy a newspaper almost every day.

Almost all of the students passed the exam.

I was disappointed because almost no-one came to my art exhibition.

There’s almost nothing in the fridge so I’d better go shopping.

In addition, we use almost with time expressions, like my earlier example ‘it is almost 9 o’

clock’, and with periods of times and quantities of things. For example, ‘I spent almost three

months in New York’, ‘The house I want to buy costs almost two hundred thousand pounds’.

While on the subject of time, I should also mention that you can use ‘almost’ with the words

‘always’ and ‘never’, but not with ones like ‘sometimes’, ‘often’ and ‘occasionally’.

I almost always go to work by bus.

I almost never go to the theatre.

Well, I’ve almost finished telling you about the uses of ‘almost’, but there is one more

interesting point to make. We use ‘almost’ with like to say that two things are very similar.

My pet dog is almost like a member of the family.

Writing to bbclearningenglish.com is almost like having a personal teacher.

Theo BBC English    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.