Build up Vocabulary for daily use: Topic1 – How to talk about weather?

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 27/07/2010. Đăng trong General English. Lượt xem : 26325    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.