Bài 9: Chỉ đường – dùng ‘How about…?’ và ‘May I suggest…?’

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 18505