Bài 3: Nhận phòng – chào hỏi; chỉ dẫn; giới từ chỉ nơi chốn

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/11/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 18015    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.