Bài 3: Mỗi tuần 01 dạng bài IELTS – Task 1 Academic Writing

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/11/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 13516

You should spend about 20 minutes on this task.

 

The information below compares the percentage of senior citizens aged 65 and above to the total populations in Germany, Canada and UK.

Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Write at least 150 words.

Task-01-2008

 

2. Test Date: tháng 07.2006

You should spend about 20 minutes on this task.

The table and chart below show the average amount of money (in US$)  spent by student while studying in

four different countries in 2005

 

Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Write at least 150 words.


Task-08-2006


     Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.