Bài 23: Thủ tục trả phòng – giải thích hóa đơn; ‘go’ và ‘go to’

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 04/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 9635    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.