Bài 21: Đối phó với tình huống – trấn an và làm sáng tỏ

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/12/2009. Đăng trong English for Hospitality. Lượt xem : 8672