Bài 2: Mỗi tuần 01 đề thi IELTS – Đề Academic Writing

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 07/11/2009. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 16602

Task 2:

You should spend about 40 minutes on this task

Write about the following topic:

Schools should focus students on subjects they need for the future. Subjects like music and sports are not useful.

Do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer.

Xin cảm ơn bạn D.H.N đã chia sẻ ý đề của kỳ thi này!    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.