Bài 2: Giới thiệu nhân viên (tiếp theo)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 08/12/2009. Đăng trong Business English. Lượt xem : 12312    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.