Bài 18: Thương lượng (tiếp theo)

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 11/12/2009. Đăng trong Business English. Lượt xem : 8205    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.