1

ĐẠI DIỆN HỆ THỐNG TAFE NSW THĂM VĂN PHÒNG SET EDUCATION SYDNEY

Gửi Email bài này

Chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hoàn thiện toàn Hệ Thống TAFE NSW, ông Craig Peden, Tổng Quản Lý Bộ Phận Quốc Tế (Head of International Business) và ông Joseph Alessi, Giám Đốc Marketing của TAFE NSW đã đến thăm văn phòng SET EDUCATION Sydney trao đổi trực tiếp, thẳng thắn và thân thiện những hướng hợp tác, phát triển và chiêu sinh cũng như cập nhật những thay đổi mạnh mẽ trong toàn Hệ Thống TAFE NSW trong thời gian này và sắp đến.

Đóng